Så här behandlar vi dina personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller ny dataskyddslagstiftning om hur personuppgifter ska hanteras, GDPR (General Data Protection Regulation), och den ersätter Personuppgiftslagen. GDPR syftar till att värna om dina personuppgifter och styr vilka
behandlingar som får göras med dem.

Vi på FASAB6F värnar om din personliga integritet och arbetar för att du tryggt kan lämna dina uppgifter till oss.

Hantering av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen

 • Din ansökan hanteras helt konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning.
 • Din ansökan till ett annonserat uppdrag hanteras av oss eller i annonsen angiven rekryteringsbyrå i syfte att hitta den bäst lämpade kandidaten till uppdraget.
 • Om det är relevant för uppdraget du söker kan din ansökan i vissa fall delas med utsedda personer vid ett eller flera av förbunden inom 6F (Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Målareförbundet och Seko).
 • Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.
 • FASAB6F anlitar rekryteringsföretag som har sitt säte i Sverige eller i undantagsfall inom EU.
 • Vi strävar alltid efter att behandla personinformationen inom EU/EES eller inom land med adekvat skyddsnivå.

Vilka personuppgifter hanterar vi under rekryteringsprocessen

En personuppgift är alla uppgifter som direkt eller indirekt pekar ut en person. Till exempel namn, telefonnummer eller en bild på en person. Personuppgifter som vi hanterar i rekryteringsprocessen är:

 • Namn
 • Bostadsadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Kompetenser och tidigare erfarenhet genom ditt CV och de kunskaper och erfarenheter du registrerat.
 • LinkedInprofil om du registrerat din ansökan via denna kanal eller hänvisar till den.
 • Eventuella testresultat, om du utfört tester som ett led i en rekryteringsprocess.
 • Eventuella kontaktuppgifter till dina referenser
 • Eventuella löneanspråk
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge oss i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument

Med hänvisning till gällande diskriminerings- och dataskyddslagstiftning ber vi dig vara varsam med att dela känsliga personuppgifter så som etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i
fackförening, uppgifter om könstillhörighet eller sexuell läggning samt uppgifter om hälsa om detta inte har direkt relevans för det sökta uppdraget. Medlemskap i fackförening kan ha relevans för uppdrag hos oss.

Vilka får ta del av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen

 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med relevant chef eller kontaktperson på förbunden inom 6F (Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Målareförbundet och Seko) om uppdraget du söker ska ske på förbundet/förbunden eller i samarbete med ett eller flera av förbunden.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer (personuppgiftsbiträden) som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa leverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften.
 • Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis till tillsynsmyndigheterna för diskriminerings- eller dataskyddslagstiftning.

Efter avslutad rekryteringsprocess

 • När tjänsten är tillsatt och uppdraget gått till en annan kandidat förstörs de kopior av din ansökan som varit underlag i rekryteringsprocessen.
 • Din originalansökan kan sparas i upp till 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen.

Spontanansökan

 • Vid spontanansökan till uppdrag på FASAB hänvisar vi alltid till att söka utannonserade tjänster.
 • Inskickade spontanansökningar sparas inte.

Dina rättigheter

Som registrerad (till exempel kandidat vid en rekryteringsprocess) har du rätt att veta vilken data vi har om dig och hur den används. Dessa rättigheter går vi igenom nedan. Tänk på att de alltid ska vägas mot övrig gällande lagstiftning
och FASAB6F:s skyldigheter.

 1. Rätten att få information om varför FASAB6F behandlar mina personuppgifter
  FASAB behandlar dina personuppgifter för att du sökt om ett annonserat uppdrag eller spontant meddelat ditt intresse för arbete hos oss.
 2. Rätten att få veta kategorier av personuppgifter som behandlas
  En kategori av personuppgifter som behandlas är Kontaktuppgifter, det kan vara adress, mobil och e-post som vi behöver för att komma i kontakt med dig. Under rubriken Vilka personuppgifter hanterar vi under rekryteringsprocessen ser du vilka personuppgifterna är.
 3. Rätten att få veta om mina uppgifter lämnas vidare och i så fall till vem och vart
  FASAB samarbetar med rekryteringsföretag för att hitta rätt kandidat till uppdragen och en del rekrytering sker på uppdrag av eller i samarbete med förbunden inom 6F. Läs mer här: Vilka får ta del av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen
 4. Rätten att få veta hur länge uppgifter lagras
  Om du inte går vidare till anställning gallras dina personuppgifter. Ett original av din ansökan kan sparas upp till 24 månader. Läs mer under avsnittet Efter avslutad rekryteringsprocess. Rätten att få rätta eller radera vissa personuppgifter
 5. De personuppgifter du lämnat i rekryteringsprocessen kan du uppdatera eller stryka (vi gör då en notering att uppgiften har ändrats): Gäller det en annan personuppgift till exempel från rekryteringsbyrån kontakta oss omgående via info@fasab6f.se eller kontaktpersonen för rekryteringen som uppgetts i annonsen.
 6. Rätten att invända mot vad som görs med uppgifterna och begära begränsning av vad som görs med personuppgifterna
  Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt, kan du kontakta oss och meddela detta. Se Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor.

  Många behandlingar vi gör är nödvändiga för rekryteringen och går därför inte att stoppa eller begränsa. Om du ber att en sådan behandling stoppas eller begränsas kan vi be dig att antingen tillåta behandlingen eller dra tillbaka din ansökan.
 7. Rätt till registerutdrag
  Som registrerad har du rätt att få veta varifrån uppgifter om dig samlats in, om du inte lämnat dem själv. Du kan begära ett registerutdrag. I en rekryteringsprocess lämnar du de flesta personuppgifterna själv. Underlag från rekryteringsbyrå (utöver din ansökan) eller referenser är arbetsmaterial i rekryteringsprocessen och lämnas inte ut. Efter avslutad rekryteringsprocess förstörs dessa underlag.
  Läs mer om hur du praktiskt går till väga för att beställa ett registerutdrag under Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor
 8. Rätten att få kännedom om automatiserade beslutsfattande och vad det innebär för den registrerade
  Vi behandlar inte dina personuppgifter i automatiserade beslutsfattande utan det är alltid en handläggare som gör bedömning av kompetens och matchning till det aktuella uppdraget.
 9. Rätten att bli glömd
  Om du väljer att dra tillbaka din ansökan så har du enligt rätten att bli glömd rätt att kontakta FASAB6F och be oss radera alla dina personuppgifter. Detta hanteras i så fall genom ett avtal med förbundet där villkoren för raderingen regleras. För att använda dig av denna möjlighet kontaktar du vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor
 10. Dataportabilitet
  Du har rätt att flytta din data från ett företag till ett annat, ungefär som du i dag kan flytta ditt mobiltelefonnummer från en operatör till en annan. Denna rätt kallas portabilitetsprincipen där du har rätt att få ut en fil i textformat för att kunna flytta med dig de personuppgifter du själv lämnat till oss till annan organisation. Under en rekryteringsprocess kan vi skicka tillbaka din ansökan i det format du lämnat den. Under de efterföljande 24 månaderna kan ansökan returneras i den mån den inte redan är gallrad.
 11. Rätten att få information om hur personuppgifterna skyddats om de överförts till ett så kallat tredje eller internationell organisation
  FASAB6F anlitar rekryteringsföretag som har sitt säte i Sverige eller i undantagsfall inom EU. Vi strävar alltid efter att behandla personinformationen inom EU/EES eller inom land med adekvat skyddsnivå. Se även Hantering av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen
 12. Rätten att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten - IMY
  Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du även rätt att vända dig med klagomål till IMY som är tillsynsmyndighet för dataskyddslagstiftningen i Sverige. Kontaktuppgifter till IMY hittar du på: https://www.imy.se

Tänk på att skriftlig kommunikation med IMY – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras. (Denna information har hämtats från Datainspektionen).

Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor

Hur vi arbetar med GDPR och personuppgifter på FASAB6F
FASAB6F är personuppgiftsansvarigt och om du har frågor om hur vi arbetar med dataskyddsfrågor eller hanterar dina personuppgifter vänligen kontakta oss via: info@fasab6f.se eller via telefonnummer 010-483 55 00.

Begäran om registerutdrag
För att begära ett registerutdrag, sänd ett meddelande till info@fasab6f.se

 • Ska uppgifterna lämnas på papper kan en administrativ avgift tas ut och skickas i så fall till din folkbokföringsadress.
 • Begäran om registerutdrag hanteras löpande och lämnas inom en kalendermånad, om inte utdraget innebär större administration då kan det ta längre tid och vi kontaktar i så fall dig.
 • Du har rätt att göra en förfrågan om registerutdrag en gång per år, vid flera beställningar tillkommer en administrativ avgift.

Dataskyddsombud
FASAB6F har utsett ett dataskyddsombud som du som registrerad kan kontakta om frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Kontaktuppgifter ör att komma i kontakt med FASAB6F:s dataskyddsombud

E-post: dataskydd@fasab6f.se
Tfn: 010-483 55 11

Integritetsskyddsmyndigheten - IMY
Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du även rätt att vända dig med klagomål til IMYsom är tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige. Kontaktuppgifter till IMY hittar du på:
https://www.imy.se

Tänk på att skriftlig kommunikation med IMY – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras.

Den här informationen kan komma att uppdateras.
FASAB6F förbehåller sig rätten att uppdatera den här informationen, eftersom vi regelbundet utvecklar våra rutiner och system. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och
system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar kommer att meddelas på denna sida.

Uppdaterad: